• Etusivu
  • Remontti

Julkisivu- ja vesikattoremontti

As.oy Remonttti-Mallinnus Osa 4.

Rakentajan toimitus
Julkaistu 11.10.2018Päivitetty 13.10.2023
201810_55039.jpg

As.oy Remontti-Mallinnus on Omataloyhtiö.fi:n kuvitteellinen taloyhtiö, jonka elämää ja remontointia pääset seuraamaan as.oy Remontti-Mallinnus -artikkelisarjassa. Artikkelisarjasta löytyy runsaasti tietoa taloyhtiön elämästä ja remontoinnista.

As.oy Remontti-Mallinnukseen on suoritettu kattavat kuntotutkimukset ja esiselvitykset, joiden tulosten perusteella on saatu tietoa rakennuksen ja rakenteiden todellisesta kunnosta ja korjaustarpeesta. Saatujen tulosten perusteella rakennuksen julkisivut ja vesikatto vaativat laajaa korjausta. Taloyhtiö aloittaa korjaushankkeen valmistelun.

Projektipäällikkö varmistaa hankkeen sujuvan toteutumisen

As.oy Remontti-Mallinnuksen julkisivujen ja vesikaton korjaus on laaja hanke, minkä vuoksi kohteeseen päätetään palkata projektipäällikkö, jota monesti kutsutaan myös rakennuttajakonsultiksi. Projektipäällikkö toimii hankkeen vetäjänä sekä yhteyskanavana ja varmistaa hankeen sujuvan ja laadukkaan toteutumisen. Projektipäällikkö toimii hankkeessa sen aloituksesta takuuajan päättymiseen asti.

Hankesuunnittelussa valmistellaan hankkeen toteutustapaa

Esiselvityksiä ja kuntotutkimuksia seuraava vaihe hankkeessa on hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa laaditaan tutkimus- ja esiselvitysten tulosten perusteella hankkeelle raamit, joissa otetaan huomioon hankkeen laajuus ja toteutustavat.

Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan luonnostella erilaisia toteutustapoja, mm. julkisivumateriaalien osalta, sekä samalla karkeasti arvioida erilaisten toteutusratkaisujen vaikutusta hankkeen kustannuksiin. Kun hankkeen kokonaiskäsitys on muodostunut, saadaan hankkeen kustannukset myös arvioitua.

Hankesuunnitteluvaiheen päättyessä As.oy Remontti-Mallinnuksen julkisivu- ja vesikattohankkeen toteutustapa ja kustannusarvio on lyöty lukkoon. Yhtiössä on päädytty niin sanottuun raskaaseen julkisivuremonttiin, jossa uusitaan julkisivut kokonaisuudessaan.

Julkisivun eristeet uusitaan ja eristepaksuutta kasvatetaan energiansäästömielessä. Julkisivun pintarakenne uusitaan tuulettuvana levyrakenteena ja ikkunat vaihdetaan uusiin puualumiini-ikkunoihin, jotka varustetaan korvausilmaventtilein. Parvekkeille ja sokkelirakenteille tehdään betonikorjauksia ja parvekelaatat vedeneristetään. Vanhat kaiderakenteet puretaan ja uusitaan alumiinikaiteilla sekä parvekelasituksella. Vesikaton vanhat eristemateriaalit ja katemateriaalit poistetaan kokonaisuudessaan ja korvataan uusilla. Vesikaton eristepaksuutta kasvatetaan korjaustyön yhteydessä.

Toteutussuunnittelulla pohja hankkeen sujuvaan toteutukseen

Hankesuunnittuvaiheesta suunnittelutyö etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnitelmat toimivat rakennusvaiheen suunnitelmina, ja niiden avulla hanke voidaan asettaa urakkakilpailutukseen. Toteutussuunnitteluvaiheessa hyödynnetään usein monien eri alojen suunnittelijoita aina maisema-arkkitehdista sähkösuunnittelijaan. Hankkeen pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien yhteensovituksen ja vastaa tarvittavan rakennusluvan hakemisesta kunnan rakennusvalvonnasta.

Toteutusvaiheen suunnittelussa projektipäällikön tehtävänä on varmistaa, että hanke täyttää tilaajan taloudelliset, laadulliset sekä ajalliset tavoitteet. Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmista on tärkeää saada mahdollisimman selkeät ja kattavat, jotta rakentamisvaiheessa mahdolliset yllätykset voidaan välttää. Toteutussuunnitteluvaiheessa taloyhtiö nimeää myös Valtioneuvoston asetuksen velvoittaman turvallisuuskoordinaattorin hoitamaan rakennuttajan vastuulle kuuluvia työturvallisuusvelvoitteita. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät jatkuvat aina rakennusurakan loppuun asti.

Hankesuunnittuvaiheesta suunnittelutyö etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutussuunnitelmat toimivat rakennusvaiheen suunnitelmina, ja niiden avulla hanke voidaan asettaa urakkakilpailutukseen. Toteutussuunnitteluvaiheessa hyödynnetään usein monien eri alojen suunnittelijoita aina maisema-arkkitehdista sähkösuunnittelijaan. Hankkeen pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien yhteensovituksen ja vastaa tarvittavan rakennusluvan hakemisesta kunnan rakennusvalvonnasta.

Toteutusvaiheen suunnittelussa projektipäällikön tehtävänä on varmistaa, että hanke täyttää tilaajan taloudelliset, laadulliset sekä ajalliset tavoitteet. Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmista on tärkeää saada mahdollisimman selkeät ja kattavat, jotta rakentamisvaiheessa mahdolliset yllätykset voidaan välttää. Toteutussuunnitteluvaiheessa taloyhtiö nimeää myös Valtioneuvoston asetuksen velvoittaman turvallisuuskoordinaattorin hoitamaan rakennuttajan vastuulle kuuluvia työturvallisuusvelvoitteita. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät jatkuvat aina rakennusurakan loppuun asti.

Hankkeen kilpailuttamisessa tuodaan urakoitsijoiden erot esille

Julkisivu- ja vesikattohankkeen toteutussuunnitteluvaiheen lopussa voidaan aloittaa hankkeen kilpailutuksen valmistelu. Projektipäällikkö laatii hankkeelle ns. kaupalliset asiakirjat, jotka antavat suuntaviivat urakkatarjouksille. Kaupallisten asiakirjojen, kuten tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen avulla määritetään ja ohjataan urakoitsijoiden vastuita ja toimintatapoja. Kohteen projektipäällikkö lähettää urakkatarjouspyynnöt kilpailutukseen valituille urakoitsijoille.

As.oy Remontti-Mallinnus saa hankkeelleen yhteensä kolme urakkatarjousta. Projektipäällikkö käy läpi saadut tarjoukset ja pyytää niihin mahdollisesti tarkennuksia, jotta tarjoukset saadaan yhteneväisiksi. Tarjousneuvotteluissa tarjouksia käydään vielä tarkemmin läpi urakoitsijoiden kanssa ja sovitaan viimeiset tarkennukset urakkatarjouksiin. As.oy Remontti-Mallinnus päätyy tarjousneuvotteluiden perusteella valitsemaan urakoitsijan toteuttamaan hanketta. Projektipäällikkö laatii urakkasopimuksen, joka toimii urakoitsijaa ja taloyhtiötä sitovana asiakirjana.

Asiantunteva valvonta varmistaa onnistuneen hankkeen

Ennen rakennusvaiheen aloittamista taloyhtiö palkkaa rakennustyön valvojan varmistamaan, että rakennustyöt tehdään suunnitelmien ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Valvojan laatimat raportit toimivat tärkeänä osana hankkeen työnaikaista dokumentaatiota.

Valvoja toimii aktiivisessa yhteistyössä urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. Hän tarkkailee rakentamisen toteutumista sekä raportoi säännöllisin väliajoin työn etenemisestä taloyhtiölle. Mahdollisesti korjausta vaativista työvaiheista ilmoitetaan viipymättä sekä urakoitsijalle että taloyhtiölle. Valvoja osallistuu rakennustyön aikaisiin työmaakokouksiin, malliasennuskatselmuksiin ja suorittaa itsenäistä valvontaa työmaalla rakennustyön aikana.

Rakennustyöt voidaan aloittaa

Rakennustyöt aloitetaan pitämällä urakoitsijan ja tilaajan välillä aloituskokous, jossa käydään läpi työmaan käytännön asiat ja sovitaan mahdollisia avoimia asioita. Projektipäällikkö vastaa rakennusaikana muun muassa kokouksien vetämisestä ja pöytäkirjojen laadinnasta. Rakennustyön aikana tärkeimmistä työvaiheista laaditaan malliasennuskatselmuksia, joiden tarkoituksena on varmistua siitä, että asennustyöt on tehty oikein ja että valittu toteutustapa on toteutuskelpoinen. Tarvittaessa malliasennuskatselmuksessa voidaan päättää asennustyön muutoksista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Malliasennuksiin osallistuvat valvojan ja projektipäällikön lisäksi urakoitsijan ja taloyhtiön edustajat, ja niitä järjestetään työvaihekohtaisesti niin kauan, kunnes lopputulos on hyväksytty osapuolien toimesta.

Tärkeänä osana työmaan etenemistä ovat myös työmaakokoukset, joissa osapuolet istuvat yhteisen pöydän ääreen säännöllisin väliajoin. Työmaakokouksissa käydään läpi muun muassa mahdollisia suunnitelmatarpeita, työmaan aikataulullisia asioita sekä käsitellään mahdollisia lisä- ja muutostyöasioita. Työmaakokouksista tilaajalle jää hyvä käsitys työmaan etenemisestä ja valmiusasteesta.

201810_55040.jpg

Rakennustöiden loppu häämöttää

As.oy Remontti-Mallinnuksen korjaustyöt alkavat olla loppusuoralla. Valvoja laatii työmaan loppuvaiheen virhe- ja puutelistaukset sekä valvoo, että kaikki havaitut virheet ja puutteet tulevat korjatuksi ennen työmaan valmistumista eli vastaanottoa. Projektipäällikkö varmistaa, että urakoitsija järjestää kaikki rakennusluvassa edellytetyt tarkastukset rakennusvalvonnan kanssa, ja käy läpi urakoitsijan toimittaman luovutusaineiston.

Rakennustöiden valmistuminen huipentuu vastaanottokokoukseen, jossa käydään läpi muun muassa hankkeen taloudellinen loppuselvitys, urakkasuoritukseen liittyvät viimeistelytyöt, takuuaikaiset vakuudet sekä korjaustöiden takuuaikaan liittyvät asiat. Mikäli urakoitsija on suorittanut kohteen sopimuksenmukaiset rakennustyöt ja toimittanut urakka-asiakirjojen mukaiset asiakirjat, ja taloyhtiö on hyväksynyt työn lopputuloksen, voidaan kohde todeta valmistuneeksi eli vastaanottaa. Kohteen vastaanotosta alkaa urakan takuuaika, joka yleensä on 24 kuukautta kohteen vastaanottopäivästä.

201810_55041.jpg

Takuutarkastus on syytä suorittaa ennen takuuajan päättymistä

Takuutarkastus on tärkeä osa hanketta, ja siihen on syytä kiinnittää huomiota ennen kuin takuuaika päättyy. Takuutarkastuksessa todetaan ja ilmoitetaan urakoitsijalle takuuaikana esiin tulleet rakenteiden vauriot ja puutteet, kuten esimerkiksi halkeamat. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan omalla kustannuksellaan työssään ilmenneet puutteet ja viat. Takuuajan päättymisen jälkeen tilaaja menettää puheoikeutensa takuuaikana esille tulleisiin rakenteiden virheisiin ja puutteisiin. Takuuaikana toteennäyttämisvelvollisuus virheiden osalta on urakoitsijalla.

Takuuajan jälkeen rakenteen virheen toteennäyttäminen on huomattavasti ongelmallisempaa. Takuuajan päättymisen jälkeen urakoitsija vastaa lähtökohtaisesti kuitenkin sellaisesta virheestä, jonka tilaaja voi näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, vaikka takuuaika olisi kulunut umpeen.

As.oy Remontti-Mallinnus artikkelisarja

Remontti
julkisivu
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20178_49846.jpg
Savikattotiili toimii julkisivussa!
Vaikka paikalla muurattu tiilijulkisivu on todettu Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan elinkaariedullisimmaksi julkisivuratkaisuksi kerrostalossa, voidaan keraaminen julkisivu toteuttaa muullakin tavoin kuin muuraamalla. Yksi tällainen tapa on tehdä persoonallinen julkisivu keraamisilla savikattotiilillä, kuten Oulun Åströmin rannassa on tehty.
rudus turvahiekka ja leikkihiekka
Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille
Lähes jokaisen taloyhtiön pihalla on lasten leikkipaikka, jossa erilaiset kiipeilytelineet, keinut sekä hiekkalaatikot ovatkin usein kovassa käytössä. Koska käyttäjiä on monia ja heidän ikähaitarinsa vaihtelee vauvasta kouluikäisiin, asettaa se myös leikkipaikan turvallisuudelle omat kriteerinsä.Leikkikenttävälineiden turvallisuudesta ovat vastuussa välineiden valmistajat, leikkikentän ylläpitäjät sekä sen omistaja. Leikkikenttä tulee siis pitää kunnossa.
202211_80174.jpg
Julkisivusaneeraus pienentää kiinteistön energialaskua
Täysimittaisissa julkisivusaneerauksissa vaihdetaan myös lämmöneristeet. Joissain kohteissa rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan kasvattamalla eristepaksuutta. Tämä luo lähes poikkeuksetta tarpeen kasvattaa rakennuksen ulkomittoja. Sokkeleiden kasvattaminen ja räystäslinjojen muuttaminen on myös hyvin kallista, joten kiristyneisiin vaatimuksiin pitäisi pystyä vastaamaan muuttamatta alkuperäisiä rakennepaksuuksia.
Kivilaatoitusta puhdistetaan Kärcher-painepesurin sekä T 7 -terassipesurin avulla
Painepesurit ja lisävarusteet: täältä pesee
Vaikka puhdistaminen ja peseminen harvoin on suoranaista välineurheilua, on siitä huolimatta hyvistä lisävarusteista suuri apu paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.Nopeus sekä tehokkuus yhdistettynä hyvään lopputulokseen miellyttää ihan varmasti ja ihan kaikkia.
Julkisivun rappaus
Julkisivun uusiminen rappauksella
Hyvään talonpitoon kuuluu säännöllinen, vähintään kerran vuodessa tehtävä ainakin silmämääräinen tarkistus kaikissa niissä rakenteissa – sisällä ja ulkona – joissa vesi tai kosteus voi mahdollisesti päästä rakenteisiin. Julkisivu, täysin pintamateriaalista riippumatta, on yksi keskeisistä tarkastuskohteista. Rapatuista pinnoista voi hakea mahdollisia halkeamia ja pinnoitteen irtoamisia silmämääräisesti ja koputtelemalla vaikkapa puupalikalla pintaa. Vaurioitunut rakenne antaa kyllä kuulua itsestään.
20098_18365.jpg
Palvelun laatu ratkaisee putkiremontissakin
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on tutkinut putkiremontin nykyisiä konsepteja ja toteaa, että teknisiä ratkaisuja on kyllä tarjolla, mutta vasta palvelun laatu ratkaisee asukastyytyväisyyden. VTT tarjoaa ratkaisuksi kaikkien putkistoremontin osapuolten verkostoitumista, jonka pohjana on huolella laadittu hankesuunnittelu.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton