• Etusivu
  • Isännöitsijä

Taloyhtiön tilinpäätös

Rakentajan toimitus
Julkaistu 15.03.2012
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg

Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.

Tilinpäätös

Asunto-osakeyhtiöt laativat tuloslaskelmansa, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, kirjanpitoasetuksessa esitetyn kiinteistön tuloslaskelmakaavan mukaan. Kiinteistön tuloslaskelmakaavassa yhtiön tuotot, kuten vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvaukset, esitetään kiinteistön tuottoina. Tuottojen jälkeen esitetään luottotappiot ja muut oikaisuerät, jonka jälkeen tulevat kiinteistön hoitokulut. Tässä esitetään kaikki kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut, kuten henkilöstö-, käyttö- ja huolto-, siivous- ja lämmityskulut. Hoitokulujen jälkeen esitetään tuloslaskelman ensimmäinen välisumma, käyttökate/ hoitokate. Lopuksi kiinteistön tuloslaskelmassa esitetään poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset erät, tilinpäätössiirrot sekä mahdolliset välittömät verot. Kun kaikki tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut on kirjattu, saadaan tilikauden voitto (tappio) tai vaihtoehtoisesti tilikauden ylijäämä (alijäämä).

Suurin osa taloyhtiöistä on kirjanpitolain mukaan ns. pieniä kirjanpitovelvollisia, joten ne voivat tehdä taseensa kirjanpitoasetuksen lyhennetyn tasekaavan mukaan. Asunto-osakeyhtiölaissa, joka erityislakina ajaa kirjanpitolain- ja asetuksen ohi, on kuitenkin tarkennuksia lyhennetyn tasekaavan oman pääoman esitykseen. Tase jakaantuu vastaavaan ja vastattavaan puoleen, jossa vastaava esittää yhtiön omaisuuden ja muut varat, ja vastattava puoli yhtiön oman pääoman sekä velat. Taseen vastaavaa puolella pysyvissä vastaavissa esitetään yhtiön omistamat kiinteistöt, maa-alueet sekä muu aineellinen ja aineeton omaisuus. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat mahdollinen vaihto-omaisuus, lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, esimerkiksi vastikesaamiset, rahoitusarvopaperit sekä yhtiön hallussa ja pankkitileillä olevat rahat. Taseen vastattavaa puolella esitetään ensiksi oma pääoma. Oma pääoma jakaantuu sidottuun omaan pääomaan, jota ovat osakepääoma, rakennusrahasto, arvonkorotusrahastot, käyvän arvon rahastot ja uudelleen arvostusrahastot, sekä vapaaseen omaan pääomaan, johon kuuluvat muut rahastot, kuten sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, lainanlyhennysrahasto ja perusparannusrahasto sekä edellisten tilikauden ja viimeisimmän tilikauden voitto (tappio). Oman pääoman jälkeen esitetään mahdolliset tilinpäätössiirtojen kertymät sekä pakolliset varaukset. Lopuksi taseen vastattavaa puolella esitetään vieras pääoma, eli lainat rahoituslaitoksilta sekä ostovelat.

Taloyhtiöitä koskevat myös kirjanpitoasetuksessa annetut helpotukset liitetietojen laatimista varten. Liitetiedoissa tulee ilmoittaa ainakin annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset. Lisäksi jos yhtiöllä on ulkomaanrahan määräisiä saamisia, tulee ilmoittaa peruste, jonka mukaan rahat on muutettu euroiksi.

Rakentaja.fi
Isännöitsijä
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.
20118_27378.jpg
Omataloyhtiö.fi
Taloyhtiössä päätökset koskettavat kaikkia. Olitpa sitten asukas, osakas tai hallituksen jäsen, on kaikkien yhteinen etu, että asumista koskevat päätökset tehdään oikeista syistä ja eri vaihtoehtoihin tutustuen.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
20208_66125.jpg
YM: osallistu kyselyyn ja anna kommenttisi rakentamisen vastuista pykäläluonnoksiin
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.
20222_76882.jpg
Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille
EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.
20225_78419.jpg
Milloin hallituksen jäsen on esteellinen?
Taloyhtiössämme (6 erillistaloa) on havaittu yhden osakkaan talon alapohjaan kertyvän vettä. Yhtiö on ollut tietoinen asiasta jo noin vuoden, mutta asialle ei ole tehty vielä mitään muuta kuin alapohjaa tyhjennetty aina tarpeen mukaan. Vesi on todennäköisesti ollut alapohjassa vuosia ennen kuin se havaittiin, koska alapohjaan ei ole ollut käyntiä ennen viime talvea.Ongelma on yhden hallituksen jäsenen asunnossa. Kyseinen osakas on ehdottanut hallituksen kokouksessa, että paikalle pyydettäisiin asiantuntija, joka tutkii mistä syystä vesi tulee alapohjaan, tutkii onko se aiheuttanut vaurioita ja antaa korjaussuunnitelman ongelman poistamiseksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja nyt täytyisi valita mikä tarjous hyväksytään.Onko hallituksen jäsen, jonka asuntoa tämä tutkimus koskisi jäävi osallistumaan päätöksen tekoon, että tilataanko tutkimus ja miten asian kanssa yleensäkin edetään? Hallituksessa on yhteensä kolme jäsentä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton