• Etusivu
 • Isännöitsijä

Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?

Rakentajan toimitus
Julkaistu 03.11.2010Päivitetty 12.03.2024
Taloyhtiö neuvottelu

Pääsääntöisesti yli 30 huoneiston asunto-osakeyhtiöissä tulee olla yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja.

Taloyhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastajan tulee olla asunto-osakeyhtiöissä pääsääntöisesti, jos yhtiön kattaa vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa. Tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, tulee yhtiöllä olla toiminnantarkastaja.

Tilintarkastuksesta on säädetty asunto-osakeyhtiölain yhdeksännessä luvussa. Taloyhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Mikäli valittavia tarkastajia on useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä.

Mikäli yhtiöön valitaan vain yksi tarkastaja, joka ei ole tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous voi valita varatilintarkastajan myös halutessaan, vaikka siihen ei velvollisuutta olisikaan. Jos osa tilintarkastajista valitaan edellä mainitussa muussa järjestyksessä, yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että myös tällaisen tilintarkastajan varatilintarkastaja valitaan muussa järjestyksessä.

Tilintarkastajan toimikausi

Tilintarkastajien toimikausi vaihtuu uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei toisin ole yhtiöjärjestyksessä määritelty tai sovittu. Yhtiöjärjestyksessä voi olla maininta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta

Minkälainen taloyhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan?

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja tulee olla asunto-osakeyhtiöissä, jos:

 1. yhtiön kattaa vähintään 30:n osakkeenomistajan hallinnassa olevaa huoneistoa
 2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain 4-6 §:n tai muun lain perusteella; tai jos
 3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista taikka yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista sitä vaatii varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asia on kokouskutsusta ilmenevien käsiteltävien asioiden listalla

Tilanteessa 3, jos yhtiökokous ei valitse tilintarkastajaa, vaikka osakkeenomistajat sitä vaativatkin, määrää aluehallintovirasto tilintarkastajan tilitarkastuslain 9§:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jos osakkeenomistaja määräämistä hakee kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Mikäli tilintarkastajaa ei valita kohtien 1 ja 2 määrittelemässä tilanteessa, säädetään asiasta tilintarkastuslain 9 §:ssä.

Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus sisältää taloyhtiön talouden sekä hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, tulee yhtiöllä olla toiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, mikäli yhtiöllä ei tilintarkastajaa ole ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista taikka yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista sitä vaatii varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asia on kokouskutsusta ilmenevien käsiteltävien asioiden listalla.

Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos yhtiöllä on tilintarkastaja, voi yhtiökokous päättää toiminnantarkastajasta määräenemmistöpäätöksellä. Jos toiminnantarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä - ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä. Toiminnantarkastajan toimikauteen sovelletaan säännöksiä tilintarkastajan toimikaudesta.

Toiminnantarkastajalle on valittava sijainen, mikäli valittuja on vain yksi. Toiminnantarkastajan sijaista koskee samat säännökset kuin tilitarkastajankin sijaista.

Huomio

Huomio

Toiminnantarkastajan kelpoisuus

Toiminnan tarkastajana ei voi olla:

 1. oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa tai liiketoimintakiellossa;
 2. yhtiön hallituksen jäsen taikka isännöitsijä tai vastaavassa asemassa samaan yhtiöön liitoksissa oleva henkilö;
 3. se, jonka tehtävänä on taloyhtiön kirjanpidon tai varojen hoito taikka varojen hoidon valvonta;
 4. se, joka on palvelussuhteessa taloyhtiöön taikka 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun henkilöön;
 5. se, jolla on rahalaina, vakuus tai muu vastaava etuus yhtiöltä tai sen johtoon kuuluvalta henkilöltä taikka joka on antanut mainitulle taholle tällaisen etuuden; taikka
 6. se, joka on 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun henkilön puoliso, veli, sisar taikka tällaiseen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa.

Toiminnantarkastajalla on oltava riittävä taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan olennaiselta osin puuttuvat, toiminnantarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastuskertomus on annettava kultakin tilikaudelta päivättynä ja allekirjoitettuna. Toiminnantarkastuskertomus on yksilöity sen kohteena olevaan tilinpäätökseen.

Toiminnantarkastuskertomuksesta on oltava lausunto siitä, sisältääkö:

 1. tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet; sekä
 2. toimintakertomus olennaisilta osin tiedot asunto-osakeyhtiölain 10-luvun 5-7 §:ssä tarkoitetuista seikoista. Toiminnantarkastajan on ilmoitettava mikäli hän ei voi antaa lausuntoa. Toimintakertomuksessa voidaan antaa tarpeellisia lisätietoja.

Toiminnantarkastajan on huomautettava mikäli toiminnantarkastuskertomuksessa mikäli tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt, että yhtiö hallituksen jäsen, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka isännöitsijä on:

 1. syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, joka johtaa korvausvelvollisuuteen yhtiötä kohtaan, tai
 2. rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä.

Toiminnantarkastuskertomus on luovutettava vähintään kaksi viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Toiminnantarkastajan tietojensaantioikeus, tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus

Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on tarjottava toiminnantarkastajalle tilaisuus laatia tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi sekä annettava sellaista apua ja selvitystä, jota tarkastaja pyytää.

Toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa sellaisessa hallituksen kokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Tarkastajan on oltava läsnä sellaisessa kokouksessa, jossa käsiteltävien asioiden puitteissa se on tarpeen.

Toiminnantarkastajan on yhtiökokouksen pyynnöstä annettava tarkentavia tietoja pyydetyistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävien asioiden arviointiin. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen aiheuttaisi yhtiölle olennaista haittaa. Mikäli haittaa ei aiheudu, on toiminnantarkastajan annettava kaikki yhtiötä koskevat tiedot osakkaan pyynnöstä.

Toiminnantarkastaja saa muutoin ilmaista tehtäväänsä suorittaessaan tietoonsa saamansa seikat:

 1. josta hänen on ilmoitettava tai lausuttava lain nojalla;
 2. jonka viranomainen, tuomioistuin tai muu henkilö on lain perusteella oikeutettu saamaan tietoonsa;
 3. jonka ilmaisemiseen yhtiö on antanut suostumuksensa;
 4. joka on tullut yleiseen tietoon; tai
 5. jos siitä ei aiheudu yhtiölle haittaa

Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölain 24 luvussa.

Isännöitsijä
taloyhtiön hallinnointi
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Taloyhtiö
Taloyhtiöiden osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä – asiantuntija kertoo miksi ja miten
Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on ajankohtainen aihe, joka koskettaa taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja osakkaita ympäri Suomen. Huoneistotietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, johon kerätään tiedot taloyhtiöistä ja niiden osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.
20231_80624.jpg
Päätöksenteko yhtiökokouksessa vaatii tietoa
Nettiliittymän hankinta nousee monessa taloyhtiössä kevään yhtiökokouksen puheenaiheeksi. Päätöksenteko vaatii tietoa. Miksi taloyhtiönetti on hyvä asia, mitä se merkitsee ja miten se hankitaan?Laadukas nettiyhteys kuuluu nykyaikaisen taloyhtiön peruspalveluihin siinä missä lämpö, vesi ja kiinteistönhuolto. Nopea netti on valttia myös esimerkiksi asuntoa myydessä. Nykyisille asukkaille taloyhtiönettiin siirtyminen tarkoittaa usein myös sitä, että nettiyhteyden kuukausihinta putoaa roimasti.
20105_21608.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki: Yhdenvertaisuus ja osake
Asunto-osakeyhtiölaissa on korostettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta sekä sen huomioonottamisesta päätöksenteossa. Laissa on nimenomainen kielto lisäksi siitä, etteivät yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisten osakkeenomistajien kustannuksella.
20211_68394.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki osa 2
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päätöselin, jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokous käsittelee periaatteessa kaikki yhtiötä koskevat asiat, ellei päätösvaltaa asiassa ole lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella siirretty yhtiön hallitukselle. Yhtiökokouksista ja muista asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoo porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä.
20106_22327.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki osa 4
Vahingonkorvausvastuusta on säädetty kattavasti asunto-osakelyhtiölain 24. luvussa. Luku koskee yhtiön ja sen johtoon kuuluvien sekä osakkeenomistajien laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädeltyyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvaa vahingonkorvausvastuuta. Laissa on selvennetty myös osakkeenomistajan ja yhtiön välistä oikeussuhdetta tarkistamalla yhtiön päätösten moittimista koskevia sääntelyä sekä osakkeenomistajien ja yhtiön vahingonkorvausvastuuta.Vahingonkorvausvastuusta ja muista asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoo porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä.
20221_76623.jpg
Kenen vastuulla on huoltaa tai tarkastaa taloyhtiön hissit?
Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja on vastuussa hissitarkastuksista? Entä kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa tiedostettu taloyhtiössänne?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton