• Etusivu
  • Isännöitsijä

Vuokrasopimuksen purkaminen

Rakentajan toimitus
Julkaistu 16.04.2012Päivitetty 26.06.2014
20124_30486.jpg

Vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista mm. tilanteessa, jossa vuokralainen hoitaa huoneistoaan huonosti.

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Tämän artikkelin aihe on vuokrasopimuksen purkaminen.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
  2. jos vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

Vuokrasopimuksen purkuperusteita sovelletaan myös, kun kyseessä on vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytettävissä olevat taloyhtiön yhteiset tilat ja laitteet.

Jos purkuperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäinen merkitys, ei purkuoikeutta ole.

KKO:2003:71 Vuokrasopimuksen purkaminen
"Korkein oikeus katsoi, huolimatta A:n puolison sairastumisen aiheuttamista maksuvaikeuksista, että erityisesti aikaisempien vuokranmaksun laiminlyöntien toistuvuuden ja olennaisuuden vuoksi A:n laiminlyönnin merkitys ei ole ollut vähäinen ja yhtiöllä on ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. "

Vuokranantajan on vedottava purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä tiedon saatuaan.

Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää varoitusta

Vuokrasuhteen purkaminen edellyttää varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli vuokralainen varoituksen johdosta viipymättä täyttää velvollisuutensa, ei purkuoikeutta ole. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli vuokralaisen moitittava menettely on toistunut ja vuokralaiselle on jo aiemmin annettu varoitus tai vuokralainen on erittäin moitittavalla tavalla viettänyt tai sallinut viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hän rikkoo terveys- tai järjestyssääntöjä.

Vuokralainen purkaa sopimuksen

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos huoneiston sopimuksen mukaisesti käyttämisestä aiheutuu ilmeistä vaaraa hänelle, perheenjäsenille tai hänen palveluksessaan oleville. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois hänen hallinnastaan ja tällä seikalla on olennainen merkitys vuokralaiselle.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sopimuksessa sovittuna aikana tai jos huoneisto ei vastaa sitä, mitä siltä voidaan olettaa iän, alueen huoneistokannan tai muut olosuhteet huomioon ottaen, ja tällä on hänelle oleellinen merkitys. Vuokralainen voi tietyin edellytyksin purkaa vuokrasopimuksen myös silloin, kun vuokranantaja vaatii korjaus- tai muutostöiden suorittamista huoneistossa tai vuokranantajan vaihtuessa, uusi vuokranantaja ei hyväksy vuokrasopimukseen edellisen vuokranantajan kanssa sovittuja muutoksia.

Vuokrasopimuksen purkamisesta oikeus korvaukseen

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta vahingonkorvausta, jos vuokrasuhde purkautuu vuokralaisesta aiheutuvasta syystä.

Toisaalta, vuokralaisella on oikeus saada vahingonkorvausta vuokranantajalta, mikäli huoneistosta on ollut terveydellistä haittaa tai huoneisto on kokonaan tai osittain joutunut pois vuokralaisen hallinnasta edellyttäen, että vuokrasopimuksen purku on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Samoin vuokralaisella on oikeus korvaukseen, jos vuokrasuhde päättyy huoneiston omistajan vaihdoksen vuoksi ja eikä hän vuokrasopimusta tehdessään, muuttaessaan tai erääntynyttä suoritusta maksaessaan ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää vuokrasuhteen päättymisperusteesta.

Korjaus- ja muutostöiden vuoksi puretun vuokrasuhteen perusteella vuokralaisella voi olla oikeus korvaukseen, ellei vuokranantaja osoita, ettei huoneiston käyttö ole estynyt vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta tai syy on ollut vuokralaisen vastattava vahinko.

Laki vuokrasopimuksen purkamisen taustalla

Vuokranantaja ei voi purkaa sopimusta muulla kuin asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa säädetyllä perusteella.

Osapuolet voivat sopia siitä, että vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus myös muulla kuin laissa määritellyllä perusteella.

Sellainen ehto, jossa vuokralainen olisi velvollinen suorittamaan vuokraa vuokrasuhteen päätyttyä, on mitätön.

Vuokrasuhteen purkamisesta on annettava purkuilmoitus, josta on käytävä ilmi purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisaika. Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti.

Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos tämä aiheutuu vuokranantajan syyksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Rakentaja.fi
Isännöitsijä
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Asunto-osakeyhtiölaki ja lain uudistushanke
Asunto-osakeyhtiöihin sovelletaan uutta asunto-osakeyhtiölakia 1.7. 2010 alkaen.Uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 1 §:n mukaan pääsääntönä on, että uutta lakia sovelletaan myös ennen voimaantuloa 1.7.2010 perustettuun asunto-osakeyhtiöön. Samalla on kumottu 17.5.1991 annettu asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.Asunto-osakeyhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2.500 €, joka on jaettava osakkeisiin. Osakkeella ei tarvitse olla nimellisarvoa, mutta se voidaan kuitenkin määrätä yhtiöjärjestyksessä.Tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet kuuluvat samaan osakeryhmään. Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, ovat osakkeet vapaasti ja ilman rajoituksia luovutettavissa edelleen.Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asunto-osakeyhtiön vel-voitteista. Osakas on kuitenkin velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiö-vastiketta, jonka määräämisperusteet on merkittävä yhtiöjärjestykseen.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osake ja osakekirja
Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme. Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa.Monessa vanhemmassa osakeyhtiössä on olemassa osakekirjoja, joita ei ole painettu asunto-osakeyhtiölain tarkoittamassa turvapainossa. Tämä seikka ei tee osakekirjaa mitenkään mitättömäksi eikä sen uusimiseen ole myöskään lakiin perustuvaa velvoitetta.Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.Yhtiön perustamisvaiheessa osakekirja saadaan asettaa vain nimetylle henkilölle ja yhtiö voi luovuttaa sen vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle. Osakekirjan luovuttaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että osakkeenomistaja on maksanut osakkeesta täyden maksun ja että yhtiö tai osakepääoman korotus on rekisteröity.Taloyhtiön osakkeita luovutettaessa osakekirjaan tehdään yleensä siirto-merkintä, jolloin osakekirjan omistusketju on nähtävissä itse osakekirjassa.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakekirjan kuolettaminen
Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.Osakekirjaan on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.Osakekirjan allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiön hallitus. Allekirjoitukseen ei tarvita kaikkia yhtiön hallituksen jäseniä, vaan päätösvaltainen määrä.
20143_38633.jpg
Kierrätys kannattaa taloyhtiössä
Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa vuonna 2012 kaikkiaan reilut 2,7 miljoonaa tonnia. Tästä jätteestä kolmannes meni kierrätykseen. Kierrätettävän jätteen osuus ei ole käytännössä noussut kymmeneen vuoteen, joten kierrättämisen edistämisessä Suomessa on vielä paljon tehtävää.Ympäristön ja talouden kannalta on järkevää välttää kaatopaikkasijoitusta ja hyödyntää jätteet mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineina tai energiana teollisuudessa. Tästä lähtee myös EU:n jätedirektiivi, joka pitää kaatopaikkasijoitusta lähtökohtaisesti huonoimpana jätteenkäsittelymuotona.
20118_27306.jpg
Taloyhtiön ilmanvaihto kerralla kuntoon
Korvausilmaventtiilien asentaminen käy yleensä helposti ja kustannukset ovat vain muutamia satasia huoneistoa kohden. Jos jo nyt tiedät mitä tuotteita tarvitset, voit pyytää kirjallisen tarjouksen osoitteesta terveysilma @ terveysilma.fi. Voimme helposti räätälöidä taloyhtiölle sopivan tuotekokonaisuuden. Älä epäröi ottaa yhteyttä ja kysyä lisää. Taloyhtiön tekemälle kertahankinnalle myönnämme tuntuvan hintaedun.Terveysilman tekemällä asunnon sisäilmankierron kartoituksella voidaan havaita ongelmat asunnon ilmanvaihdossa. Teemme myös parannusehdotuksen ja tarjouksen tilanteen korjaamisesta mikäli se on järjestettävissä kohtuukustannuksin ja ilman koneellista tuloilmajärjestelmää. Projektipäällikkö Seppo Hurskainen numerossa 09 477 8940 kertoo mielellään lisää kartoituksesta.
201110_28152.jpg
Icopal Katto Oy, huoltopalvelut
Asiantuntijapalvelut- Vuotokorjaukset, pikapalvelu 2 h sisällä ilmoituksesta - Kattokuntotarkastukset - Kattokuntotutkimukset - Lakisääteiset savunpoistoluukkujen tarkastukset, koestukset, asennukset ja huollot - Kosteusmittaukset ja kuivatuspalvelut - Lumikuormien riskikartoitukset ja lumenpudotuspalvelut - Vesi- ja kosteuseristystyöt - Kausihuollot ja huoltosopimukset

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton