• Etusivu
  • Isännöitsijä

Huoneisto voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan monesta syystä

Katso syyt huoneiston haltuunotolle

Rakentajan toimitus
Julkaistu 28.01.2009Päivitetty 19.09.2022
20226_78609.jpg

Jos naapurisi käytös häiritsee, yritä keskustella hänen kanssaan häiritsevästä käytöksestä. Jos muutosta ei tapahdu, voit ilmoittaa asiasta isännöitsijälle, joka ryhtyy toimenpiteisiin.

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi.

Varoituksen antaminen

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta yhtiön hallitukselta. Mikäli huoneisto on vuokrattu tai sen hallinta on luovutettu jollekin muulle kuin osakkeenomistajalle, on varoituksesta annettava tieto myös huoneiston haltijalle tai vuokralaiselle.

Varoituksessa on mainittava varoituksen syy ja se mahdollisuus, että yhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli osakkeenomistajaa tai huoneiston haltijaa ei yrityksistä huolimatta tavata, voidaan varoitus toimittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, joka katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kuljetettavaksi.

Mikäli yhtiöllä ei ole tietoa siitä, kuka osakkeenomistaja tai tilan vuokralainen on, voidaan varoitus antaa tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä tai muussa paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Mikäli varoitus julkaistaa lehdessä, on siitä vielä lisäksi toimitettava tieto siihen huoneistoon, jonka haltuunottoa yhtiö harkitsee. Tällöin katsotaan osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden haltijan saaneen tiedon lehden ilmestymispäivänä.

Huoneiston haltuunottaminen edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta.

Huoneiston haltuunottaminen edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta.

Mikäli osakkeenomistaja, vuokralainen tai muu tilanhaltija täyttää varoituksen jälkeen velvollisuutensa, ei yhtiöllä ole enää oikeutta ottaa hallintaansa huoneistoa.

Info

Info

Syyt huoneiston haltuunottoon

Huoneisto voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli

  1. osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta.
  2. huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai sen toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa.
  3. huoneistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu tai muuten yhtiöjärjestyksen vastaisesti.
  4. huoneistossa vietetään häiritsevää elämää.
  5. osakeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Mikäli rikkomuksella on vain vähäinen merkitys, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa.

Päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan

Päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta tekee yhtiökokous. Yhtiökokouksen on annettava todisteellisest tieto osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huoneiston muun käyttöoikeudenhaltijalle huoneiston hallintaan ottamisesta 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Osakkeenomistajalla, vuokralaisella tai muulla käyttöoikeudenhaltijalla on halutessaan oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiön päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on annettu tiedoksi, nostaa moitekanne yhtiötä vastaan. Moitekanteessa on vaadittava yhtiön hallintaanottopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Mikäli päätöstä ei kukaan moiti, on yhtiöllä oikeus saada virka-apua tilojen hallintaan ottamiseksi.

Mikäli huoneisto joutuu yhtiön hallintaan maksamattomien erääntyneiden yhtiövastikkeiden vuoksi, ei vuokralaista tai muuta käyttöoikeudenhaltijaa voida häätää huoneistosta ennen kuin heille on annettu yhtiön päätös tiedoksi.

Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen

Hallituksen on viipymättä huolehdittava yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraamisesta. Huoneisto on vuokrattava sopivalle vuokralaiselle käyvästä vuokrasta. Mikäli huoneistoa ei ole otettu vuokralaisen tai käyttöoikeudenhaltijan moitittavasta menettelystä, on yhtiön ensisijaisesti tehtävä vuokrasopimus tämän kanssa.

Mikäli huoneisto ei ole vuokrattavassa kunnossa, on yhtiön ensin tehtävä huoneistossa tarvittavat korjaukset. Huoneisto korjataan osakkeenomistajan lukuun.

Yhtiön oikeus vuokrata kohde päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua hallintaanottopäätöksestä. Yhtiön solmima vuokrasuhde päättyy viimeistään tuolloin, huolimatta siitä, mitä osapuolet ovat vuokrasopimuksessa keskenään sopineet.

Yhtiöllä on oikeus periä huoneistosta saatavasta vuokratulosta yhtiölle hallintaan ottamisesta aiheutuneet kulut, huoneiston korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ja maksamattomat vastike-erät sekä ne vastikkeet, jotka erääntyvät yhtiön hallinta-aikana. Ylimenevä osa on tilitettävä osakkeenomistajalle.

Millainen käytös on häiritsevää sinun mielestäsi?

Millainen käytös on häiritsevää sinun mielestäsi?

Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa

Mikäli huoneisto myydään sen jälkeen kun yhtiön on tehnyt päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta, on uudella omistajalla oikeus saada huoneisto hallintaansa suorittamalla ne erääntyneet vastikkeet ja kustannukset, joihin olisi voitu huoneistosta saatavaa vuokraa käyttää. Mikäli huoneisto on vuokralla, vuokraoikeuden sitovuus määritellään asuin- tai liikehuoneiston vuokraamisesta annettujen säännösten mukaisesti.

Kysy niin vastaamme -palvelu

Palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä lakikysymyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Voit myös lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti viikon kuluessa. Kysy lakikysymys >>

Henkilökohtaisia neuvoja lakiasioissa saat jättämällä yhteydenottopyynnön >>

Tai tilaa maksuton esite: "Suhteet solmussa taloyhtiössä" >>

Info

Info

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Rakentaja.fi
Isännöitsijä
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Taloyhtiön tilinpäätös
Taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsijää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, että suurin osa tilinpäätöksen käyttäjistä, eli osakkaat, eivät ole tottuneita tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuuteen tulisi panostaa. Osakkaiden tehtävänä on myös päättää yhtiökokouksessa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä isännöitsijälle, ja tätä päätöksentekoa varten on hyvin tärkeää, että osakkaat ymmärtävät, miten yhtiön taloutta on tilikauden aikana hoidettu.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Osakeluettelo
Yhtiön hallituksen velvollisuutena on uuden asunto-osakeyhtiölain 2-luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä kymmenen vuotta alkaen siitä, kun osakkeen uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.
20119_27828.jpg
Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.
20208_66125.jpg
YM: osallistu kyselyyn ja anna kommenttisi rakentamisen vastuista pykäläluonnoksiin
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.
20222_76882.jpg
Ympäristövaatimukset asettavat paineita yrityksille
EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet haastavat rakennusalaa lähivuosina.
201111_28456.jpg
Putkiremontin tekotapa vaikuttaa moneen asiaan
Kaikella materialla on elinkaarensa - niin myös rakennuksilla ja sen tekniikalla. Kaukonäköinen kiinteistön omistaja huoltaa kiinteistöään jatkuvasti ja varautuu tuleviin korjauskustannuksiin ennakolta. Asunto-osakeyhtiöissä varautuminen on usein vähäistä. Niinpä kun perusparannuksen luontoinen korjaus tulee välttämättömäksi, joudutaan se rahoittamaan joko lainalla tai osakkeenomistajien varoilla. Esimerkiksi putkiremontti maksaa satoja euroja per neliö ja on taloyhtiölle iso investointi. Silloin on hyvä miettiä tarkkaan, kenellä ja miten remontin teettää, jotta urakoitsija tekisi työn pitkäkestoisella rakennustavalla ja kantaisi vastuun työnsä jäljestä vielä takuuajan jälkeenkin.Lisää tietoa aiheesta

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton