• Etusivu
  • Remontti

Pääsuunnittelija takaa onnistuneen hankkeen

Haastateltavana projektijohtamisen asiantuntija arkkitehti Tero Seppänen

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Julkaistu 23.11.2016Päivitetty 20.11.2023
tero seppänen doventus-1920x1080

Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppänen korostaa suunnittelutiimin työn onnistumista pääsuunnittelijan johtaessa suunnittelutyötä kokonaisvaltaisella ja motivoivalla otteella.

Rakentamisen laadun ja onnistuneen hankkeen yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä on suunnittelun laatu. Laadun vartijoihin ja vastuuhenkilöihin viitataan myös laissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 120§) rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset.

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista.

Espoolaisen arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, on toiminut myös pääsuunnittelijakouluttajana ja tuntee hyvin lain vaatimukset pääsuunnittelijan vaativaan tehtävään. Arkkitehti Seppäsen mukaan hankkeen pääsuunnittelija on rakennuttajan tärkein luottohenkilö, joka antaa laaja-alaisen osaamisensa rakennuttajan päätöksenteon tueksi jo hankkeen alkumetreillä.

– Näkisin, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan olisi hyvä aloittaa yhteistyö määrittelemällä selkeät tavoitteet hankkeeseen. Yhteisen tavoitetilan löytäminen on tärkeää sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Pääsuunnittelijan tulee selvittää jo hankkeen alussa, hankesuunnitteluvaiheessa, suunnittelun ja rakentamisen laadun reunaehdot, kuten suunnittelun lähtötietojen kattavuus ja ajantasaisuus sekä suunnitteluajan riittävyys koko hankkeen aikatauluun suhteutettuna. Pääsuunnittelijan tulee hallita koko rakentamisen horisontti.

Tutustu Doventuksen palvelutarjontaan

Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi

Yleensä pääsuunnittelija on kohteen arkkitehti eli rakennussuunnittelija, koska hän ratkaisee jo tärkeässä luonnosvaiheessa rakennuttajan tilan käyttöön liittyvät toiveet yhdistämällä arkkitehtoniseen perusratkaisuun rakenne- ja talotekniikan vaatimukset. Arkkitehdin koulutus antaa laaja-alaisimman perspektiivin ratkaista keskeisimmät asiat rakennuttajan tilaohjelman ja rakennuspaikan ehdoilla.

Luonnollisesti pääsuunnittelija palvelee asiakasta kuuntelemalla ja ottamalla huomioon yksilölliset toiveet sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteessa. Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Pääsuunnittelija ohjaa ja valvoo suunnitteluryhmän työn edistymistä. Hän koordinoi ja hankkii arkkitehti- ja erityissuunnittelua varten riittävät lähtötiedot. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja erityissuunnitelmiensa teknisestä oikeellisuudesta, tarkentaa Seppänen vastuita.

– Toki pääsuunnittelija vastaa siitä, että projektissa on rakentamisen laatuun korreloivat riittävät suunnitelmat tehtynä ja ristiin tarkistettuina. Suunnitteluryhmän laadun tuottokyky kulminoituu projektin suunnittelijavalinnoissa. "Viisas rakennuttaja" investoi hyvään suunnittelulaatuun ja antaa koordinointivastuuta pääsuunnittelijalleen, "oikealle kädelleen". Sopivimmalla pääsuunnittelijalla on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja oikeat yhteistyötahot ja -menettelyt jo hankittuna.

Info

Info

Pääsuunnittelijan keskeisiä tehtäviä:

Pääsuunnittelija voi myös kilpailuttaa rakennuttajan tiettyjä hankintoja, esimerkiksi ääniteknisen konsultin tai akustikon lausunnon rakennuslupaliitteeksi. Suunnittelun johtaminen linkittyy projektin johtamiseen ja rakennuttamiseen.


• vastaa rakennuslupaprosessista rakennuttajan tukena
• johtaa suunnitteluryhmää ennakoivalla tavalla
• järjestää suunnitelmien realistisen aikataulutuksen
• vastaa erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta
• toimii yhteistyössä kohteen vastaavan työnjohtajan kanssa
• osallistuu työmaakokouksiin ja urakoiden vastaanottoihin
• koordinoi muutossuunnittelua kustannustehokkaasti
• toimii aina luovalla ja vastuullisella tavalla

Laatuasiakirjat virastoon ja työmaalle

Pääsuunnittelija pitää yhteyttä viranomaisiin, kuten rakennusvalvontavirastoon, selvittäen muun muassa kaavamääräysten ja paikallisen rakennusjärjestyksen toteutumisen laadituissa suunnitelmissa. Pääsuunnittelija esittelee luonnokset kunnan lupavalmistelijalle tai lupa-arkkitehdille yleensä ns. ennakkopalaverissa.

Rakennusvalvonnasta saadun "vihreän valon" jälkeen laaditaan pääpiirustukset eli lupakuvat ja työstetään lupaliitteet. Lupahakemus voidaan jättää myös sähköisesti useissa kunnissa.

Kun rakennuslupa myönnetään, on pääsuunnittelijan osallistuttava viraston koollekutsumaan aloituskokoukseen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla, viranomaiset edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa luonnosesittelyn henkilökohtaisesti alueen lupavalmistelijalle ja tarvittaessa kaupunkikuvatoimikunnalle, kertoo arkkitehti Seppänen kokemuksenaan.

Lain mukaan rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Arkkitehti on saanut tähän visuaalisen laadun varmistamiseen koulutuksen.

Rakenteiden ja Talotekniikan Suunnittelun Koordinointi

Rakennejärjestelmän ja talotekniikan perusratkaisujen ja vaatimusten selvittäminen suunnitteluprosessin aikana on pääsuunnittelijan keskeinen koordinointitehtävä. Tyypillisesti erityissuunnittelualueita ovat rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu arkkitehtisuunnittelun lisäksi. Vaativimmissa kohteissa kokonaisuuteen sovitetaan yhteen myös esim. piha- ja akustinen suunnittelu.

Varsinaisen suunnittelutehtävän suorittaa pätevyysvaatimukset täyttävä erityissuunnittelija, jonka laatima erityissuunnitelma täyttää määräykset ja hyvän rakentamistavan vaatimukset. Lisäksi erityissuunnittelijan on tehtävä suunnitelmaansa rakennusaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i § mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.

Tilaajan hanke- ja luonnossuunnittelun alkuaiheessa asettamat tavoitteet ja laatumääritelmät konkretisoituvat toteutusasiakirjoissa. Työmaa-aikaisten ongelmien eliminointiin liittyy mahdollisten suunnitelmamuutosten hyväksyttäminen tilaajalla ja suunnittelijoilla. Ennen kaikkea, osaava ja valpas pääsuunnittelija ennakoi tulevia vaiheita ja johtaa aidosti suunnittelua. Erityissuunnitelmat ja toteutusasiakirjat laaditaan sovituissa aikatauluissa. Näin varsinainen rakentaminen alkaa hallitusti ja kiireettömästi, kuvaa arkkitehti Tero Seppänen toimivan tiimin yhteistyötä.

Lopputuloksena on asiakkaalle mieluinen sekä terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennuskohde. Pääsuunnittelija on osaltaan ollut toteuttamassa hyvän elämän edellytyksiä kestävän rakentamisen ytimessä.

Viestikapula vastaavalle työnjohtajalle

Viraston aloituskokouksen jälkeen alkaa rakentamisvaihe ja vastaava työnjohtaja/valvoja ottaa vastuun työmaan eteenpäin viemisestä, hankkeen urakkamuoto huomioituna. Vastaava ja pääsuunnittelija hoitavat lakisääteiset tehtävänsä koko hankkeen ajan. On suositeltavaa kutsua pääsuunnittelija mukaan työmaakokouksiin, joihin on kutsuttu mukaan myös hankkeet urakoitsijat vastuuhenkilöineen.

Onnistuneessa hankkeessa keskustellaan tiiviisti työmaavaiheessa ja kehitetään ratkaisuja hyvässä yhteishengessä. Kun rakennushanke on valmistumassa, pääsuunnittelija huolehtii "huoltokirjan" eli rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoamisen koordinoinnista aloituskokouksessa määrätyn mukaan sekä rakennusaikaisten muutosten viemisestä viraston ns. RAM-kuviin sekä loppudokumentoinnin valmistumisesta ja arkistoinnista. Hän varmistaa rakennuskohteen määräysten ja suunnitelmien mukaisuuden yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Pääsuunnittelijan olisi suositeltavaa osallistua myös rakennusvalvonnan lopputarkastukseen myös pientalohankkeissa, joissa rautaista suunnittelun johtamista tarvitaan eniten, kuvaa toimitusjohtaja Tero Seppänen hankkeen valmistumishetkiä.

Pääsuunnittelija on rakentamisen ja suunnittelun ammattilainen ja rakennuttajan luottamushenkilö. Hyvän koulutuksen ja laajan kokemuksen rinnalle nousee antaumuksellinen palveluasenne, kun ryhdytään viemään arkkitehtina ja pääsuunnittelijana asiakkaan, rakennushanketta kohti laadukasta lopputulosta. Hyvin suunniteltuna ja johdettuna rakennushankkeella on erinomaiset mahdollisuudet onnistua.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Doventus Oy
Remontti
suunnittelu
projektinjohto
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20164_46332.jpg
Doventus etsii rakennesuunnittelijaa
Doventus Oy on vuonna 2003 perustettu arkkitehti‐ ja insinööritoimisto. Tarjoamme rakennus‐ ja kiinteistöalan suunnittelu‐, projektijohto‐ ja valvontapalveluita. Monipuolinen osaamisemme mahdollistaa korkeatasoisten konsulttipalvelujen toimittamisen asiakaskunnallemme. Arkkitehti -ja insinööritoimisto Doventus Oy on luova ja luotettava yhteistyökumppani.Liiketoiminnan kasvaessa Doventus Oy etsii Espooseen Mankkaalle
20187_53828.jpg
Pihan salaoja- ja kunnostusremontti
- Onnistunut korjaushanke syntyy asiakkaiden toiveista yhdistettynä asiantuntijoiden ammattitaitoon ja kokonaisuuksien hallintaan. Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus edellyttävät monipuolista osaamista. Kerrostalojen rakennuskannastamme merkittävällä osuudella on salaojaremontin tarve lähivuosina ja ammattilaisia tarvitaan lähivuosina suunnittelemaan ja urakoimaan laadukkaat salaoja- ja pihakunnostusremontit. Salaojavesien rakennetekniseen hallintaan liittyy keskeisesti myös hulevesien optimoidut ratkaisut, kertoo toimitusjohtaja Tero Seppänen (arkkitehti SAFA) arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:stä.Jätä yhteydenottopyyntö korjaussuunnitelma- ja valvontapalveluista
202210_50087.jpg
Rakennuttajakonsultti pitää rakennushankkeen hanskassa
Rakentaminen sekä remontointi nykyisellä vaatimustasolla ja hinnoilla on kallista. Aikataulupaineet uhkaavat hyvän rakennustavan toteutumista. Hosuen ei hyvää tule. Taloyhtiön hallituksella on varmasti vaikeuksia pärjätä projektin vetämisessä kunnialla maaliin. Rakennuttajakonsultti on tilaajalle kullan arvoinen ja kokenut asiantuntija, joka luo edellytykset onnistuneelle hankkeelle.
20223_77535.jpg
Uusvanha tekniikka käyttöön: Ekokoti syntyy oljesta ja savesta
Inkoon Degerbyhyn valmistuu vuoden 2022 aikana talo, joka rakennetaan olkielementeistä ja savesta. Rakentamista on valmisteltu huolella, ja tositoimiin päästiin keväällä. "Talosta tulee oman näköinen, meille täydellinen koti", Christel Abborre ja Jukka Harmainen sanovat.
Omakotitalo vehreällä tontilla
Parhaan pientalotontin valinta arkkitehdin ohjeilla
Onko seuraava unelma sinulle tuttu? ”Haluaisin asua elämäni tärkeimpien ihmisten kanssa itse rakennuttamassa ja yksilöllisessä pientalossa. On niin kiehtovaa kiinnittää ajatukset siihen ikiomaan kotitaloon, missä elämän piiri sujuu mukavasti miellyttävässä asuinympäristössä.” Moni meistä ajattelee juuri näin. Ennen rakentamisen matkaa on kuitenkin aina ensin löydettävä se sopiva rakennuspaikka eli tontti.
smartvatten vedenmittaus
Mielenrauhaa vesivahingoilta – havaitse vuodot vedenkulutusta mittaamalla
Vesivuoto ei aina ole valtoimenaan pauhaava vesisuihku, vaan monesti myös varsin huomaamaton ja salakavala ongelma. Reaaliaikainen tieto vedenkäytöstä auttaa huomaamaan vuodon ennen mittavaa korjauslaskua.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton