• Etusivu
  • Osakas

Suomi-englanti taloyhtiösanasto

Rakentajan toimitus
Päivitetty 26.06.2024
20227_79152.jpg

Taloyhtiöihin ulkomailta muuttavat kaipaavat varmasti perehdytystä suomalaiseen taloyhtiömalliin ja siellä toimimiseen. Taloyhtiösanasto on jo suomalaisellekin riittävän monimutkainen asia, saatikka sen kääntäminen englannin kielelle. Moni tarvitsee ja kaipaa englanninkielistä kiinteistöalan sanastoa.

Tässä tärkeimpiä taloyhtiöitä koskevia sanastopoimintoja erittäin runsaasta Aalto yliopiston kiinteistöopin professori Kauko Viitasen koostamasta suomi-englanti kiinteistösanastosta. Alla olevaan sanastoon on lisätty myös uusia taloyhtiöön liittyviä sanoja, jotka professori Viitanen on tarkastanut.

Professori Viitanen korostaa, että monille sanoille on erittäin vaikea löytää yhtä oikeaa sanaa johtuen ensi sijassa siitä, että jo eri englanninkielisissäkin maissa käytetään hyvin erilaisia termejä tapojen ja lainsäädäntöjen erojen takia. Professori Viitanen on löytänyt joillekin sanoille jopa 5 täysin erilaista sanaa, vaikka merkitys on käytännössä sama.

Toisaalta samoilla sanoilla voi olla hyvin erilainen merkitys. Taloyhtiöympäristöä kuvaavia sanoja professori Viitanen on pohtinut jatkuvasti, sillä suomalaisen järjestelmän kaltaista järjestelmää ei muualla juurikaan käytetä.

A

Alivuokra: underrent, deficit rent
Alivuokralainen: sublessee, subtenant
Alivuokraoikeus: subleasehold
Alivuokrasopimus: sublease, subtenancy contract
Alivuokraus: sublease

ARA (Valtion asuntorahasto): Housing Fund of Finland
Arvonalentuminen (kirjanpito): impairment
Arvonalentumistappio (kirjanpito): impairment loss
Arvonkorotus (kirjanpito): increase in value through revaluation
Asemakaava: (local) detailed plan, city plan

Asemakaava-alue: area covered by a detailed plan
Asuinalue: residential area
Asuinhuoneisto: apartment, flat, dwelling unit
Asuinhuoneiston vuokra: residential rent/lease
Asuinkerrostalo: block of flats, apartment building/house, multi-storey residential building

Asuinkiinteistö: residential real estate
Asuinkiinteistön vuokra(sopimus): residential lease
Asukas (huoneistossa): occupant
Asukasyhdistys: community association
Asumisoikeus: right-of-occupancy
Asumisoikeusasunto: right-of-occupancy dwelling

E

Edelleenvuokraus: subleasing, subletting
Enemmistöosakkuus: majority interest
Enemmistöpäätös: majority decision/vote
Energiatehokkuus: energy efficiency
Eräpäivä: due date
Esityslista: agenda

H

Hallinnointi: administration
Hallinta (esim. omistajana tai muulla oikeudella): possession
Hallinta (fyysinen, esim. käyttö, asuminen): occupancy
Hallitus (yhtiön yms.): board [of directors]
Haltija (kiinteistön/huoneiston käyttäjä): occupant, occupier

Haltija (omistus- tai muulla oikeudella): possessor
Hankintakustannukset: acquisition cost
Hankintalupa: acquisition permit
Hankintameno: acquisition cost
Hankintaoikeus: right of acquisition

Hoitovastike: maintenance fee, service charge (GB), condominium payment (US)
Huoltokirja: maintenance book/manual
Huoltovelvollinen (kiinteistön): liable to provide maintenance
Huoltovelvollisuus (kiinteistön): maintenance liability
Huoneala: living area/space

Huoneenvuokralainen: roomer
Huoneenvuokrasopimus: residential rent agreement (GB), residential lease/tenancy agreement (US)
Huoneisto: apartment, flat (GB)
Huoneistoala: net floor area, useful floor area
Huoneiston haltija (käyttäjä): occupant (of apartment, etc.)

Huoneiston haltija (vuokralainen): tenant
Huoneistorekisteri: register of flats
Huoneistotietojärjestelmä: Residential and Commercial Property Information System
Häätää: evict
Häätö: eviction

I

Ilmastointi: air conditiong, A/C, ventilation
Ilmoituslomake: declaration/notification form
Ilmoitusmääräaika: deadline for notices
Ilmoitustaulu (virallinen): notice board
Ilmoitusvelvollisuus (tiedottaa, antaa tiedoksi): duty to notify

Ilmoitusvelvollisuus (tuoda julki, paljastaa): disclosure requirement
Irtain esine: chattel, movable
Irtain omaisuus: personal/movable property, chattels
Irtisanoa (sopimus): cancel/terminate an agreement
Irtisanominen: cancellation, denouncement, notice of termination, dispossession notice

Irtisanomisaika: notice, term/period of notice
Irtisanomisoikeus: right to terminate
Irtisanomisperuste (vuokrasopimuksessa): forfeiture
Irtisanottavissa oleva vuokrasopimus: tenancy at will

Isännöinti: housing management, building management
Isännöitsijä: house/housing/property/building manager
Isännöitsijäntodistus: house manager's certificate
Isännöitsijäntoimisto: house managing agency

J

Jätehuolto: waste management
Jätemaksu: waste charge
Jätteen kuljetus: waste collection
Jäävi: disqualified

K

Kalusto (irtain ja kiinteä): furniture and fixture
Kalusto (irtain): furniture, furniture and fittings
Katualue: street area/reserve/zone, road reserve
Kaukolämmitys: district heating
Kerrosala: floor area

Kerrostalo: multi-storey building, block of flats
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: mutual real estate company
Kiinteistö: Real property (GB) käytännössä usein vain property, Real estate (US)
Kiinteistöarviointi: Real estate valuation/appraisal (US), property valuation (GB)
Kiinteistön hallinta (omistuksen tai muun oikeuden perusteella): possession of real estate

Kiinteistön hallinta (vuokraoikeuden perusteella) :tenancy
Kiinteistön käyttöoikeus: usufruct
Kiinteistön taloushallinto: financial management of real estate
Kiinteistön ylläpito: real estate maintenance/management, real property maintenance
Kiinteistönhaltija: possessor

Kiinteistönhaltija (käyttäjä): occupant of real estate
Kiinteistönhaltija (vuokralainen): tenant
Kiinteistönhoito: building maintenance, maintenance
Kiinteistönhoitopalvelut: maintenance services
Kiinteistönhoitoyhtiö: building service company, maintenance/service company

Kiinteistönomistaja: property owner, landowner, real property owner, real estate owner
Kiinteistön ylläpito: real estate maintenance/management
Kiinteistöosakeyhtiö: real estate company/corporation
Kiinteistöpalvelut: property/facilities services, real estate services
Kiinteistörekisteri: cadastre, real estate register
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ): land data bank system

Kiinteistövero: property tax, real estate tax
Kokoonkutsuminen: convening, convocation
Kokous: meeting, session
Korjauskustannus: repair cost(s)
Korjausrahasto: repairing fund

Korjausvastike: repair charge/fee
Kunnossapito: repairs and replacements, maintenance, upkeep
Kunnossapitopalvelut: repairs and replacement services
Kunnostus: refurbishment
Kuntoarviointi: condition assessment/evaluation

Kuntotutkimus: condition survey
Kuolinpesä: estate, decedent's estate, death estate
Käyttökorvaus (esim. lämpimästä vedestä): charge for utilities
Käyttökustannukset: operating expenses

L

Liikehuoneisto: business premises, commercial premises
Liikehuoneiston vuokrasopimus: business premises lease, business tenancy agreement

M

Maksuaika: term of payment
Maksuehto: terms of payment
Maksuerä: instalment
Maksuhäiriö: default
Maksukausi: period of payment
Maksukehotus: request to pay, request for payment

Maksukyky: solvency
Maksukyvyttömyys: insolvency, default
Maksusuoritus: remittance
Maksuvelvollinen: liable to pay
Maksuvelvollisuus: duty of payment, payment obligation
Muuttopäivä: moving day

O

Oikaistu tase (kirjanpito): adjusted balance sheet
Oikaistu tuloslaskelma (kirjanpito): adjusted profit and loss account
Oikaisuvaatimus: request for rectification
Omistaja: owner, proprietor
Omistaja-haltija: owner occupier

Omistusasuminen: owner-occupied housing
Omistusasunto: owned dwelling, owner-occupied dwelling
Omistushuoneisto: owned flat, owned apartment, owner flat, own flat, condominium apartment (US)
Omistusmuoto: ownership form
Osakas (oy): shareholder

Osakas (yhtiömies): joint owner, partner
Osakasluettelo (oy): register of shareholders
Osakekirja: share certificate, stock certificate (US)

P

Palovakuutus: fire insurance, fire insce
Paritalo: semi-detached house, two-family house, duplex (US), maisonette (GB)
Perusparannus: (capital) improvement
Perusparannus (vuokralaisen tekemä): leasehold improvement, tenant's improvement
Pohjakerros: ground floor
Päätösvaltainen: with quorum
Päätösvaltaisuus: quorum
Pöytäkirja: proceedings, minutes, record

R

Rakennus: building
Rakennusaika: building period, construction period
Rakennusala: footprint
Rakennushanke: building project
Rakennusliike: construction company
Rakennusurakka: building contract
Rakennusvirheet: building defects
Rakennuttaja: contractee

S

Sopimus: - contract
Sopimus (kiinteistö)kaupasta: contract for sale (of a property)
Sopimusehto (sopimuskirjassa, kauppakirjassa): covenant
Sopimusehto, sopimusehdot: term(s) of contract
Sääntö: regulation, rule

T

Takaus: guarantee, suretyship, warranty, security
Takuu: guarantee, warranty
Talonkirja: register of occupants
Talonmies: caretaker (GB), janitor (US)
Talotekniikka (LVI): building service technology (HVAC)
Taloyhtiö: (mutual) housing company, apartment house company, condominium (US)
Taloyhtiön hallitus: board of housing company

Tase (kirjanpoto): balance sheet
Taseen loppusumma (kirjanpito): balance sheet total
Taseen tunnusluvut (kirjanpito): balance sheet ratios
Tili: account
Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito): profit/loss for the financial year

Tilikauden voitto/tulos: net income, net profit
Tilikausi: accounting period
Tilinpäätös: financial statements
Tilinpäätösasiakirjat: financial statements
Tilintarkastaja: auditor

Tilintarkastus: audit, auditing, audition
Tilintarkastuskertomus: auditor's report
Tilit: accounts
Tilivelvollisuus: accountability
Todistus (asiakirja): certificate

Toimintaohjeet: instructions, directives
Toimintasuunnitelma: plan of action
Tontti: plot, site, lot
Tulo- ja menoarvio: budget
Tuloslaskelma: income statement, profit and loss, account/statement, operating statement

V

Vakavaraisuus: solvency
Vakuudenanto: deposit of security
Vakuudensaaja: secured party
Vakuudeton (laina): unsecured (loan)
Vakuus: collateral, security

Vastike (yhtiö): management charge
Vastikkeellinen: against payment, for consideration, remunerative
Vastikkeeton: free, gratuitous
Vesimaksu: water rate
Vesivahinko: water damage

Vuokra (maksettava): rent
Vuokra (määräaikainen): fixed-term lease
Vuokra (vuokraaminen): lease, tenancy
Vuokra-aika: lease term, term of a lease, tenancy
Vuokraaminen (huoneiston): renting

Vuokraaminen (kiinteistön): leasing
Vuokra-asunto: rental dwelling, leased apartment, rental flat
Vuokraehdot: leasehold terms, terms of the lease, tenancy conditions
Vuokraennakko: forehand rent, deposit

Vuokrakiinteistö: leased property, leasehold/rental property
Vuokralainen: lessee, tenant, leaseholder
Vuokranantaja: lessor, landlord
Vuokrankorotus: rent increase
Vuokranmaksukausi: rental period

Vuokranmaksuvapaa: rent free period
Vuokrarästi: arrears of rent
Vuokrasopimus: lease, leasehold/tenancy/rental agreement
Vuokrasuhde: tenancy
Vuokratakuu: rental guarantee
Vuokratalo: tenement, tenement-house (US)

Y

Yhteinen alue: commonhold, common property unit, joint property unit
Yhteistilat (as.oy:ssä): common area/parts
Yhtiöjärjestys: articles of association
Yhtiökokous: shareholders' meeting
Yhtiöosakkuus: partnership interest
Yhtiövastike: management charge

Ä

Äänivaltainen: entitled to vote
Äänivaltainen jäsen: voting member

Info

Info

Lähde: SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE, Kauko Viitanen (kiinteistöopin professori, TkD), Marjatta Huuhtanen (toim.)
Koko sanasto on saatavilla Kuntaliiton sivuilta.

Osakas
asuminen
huoneisto
isännöinti
taloyhtiön hallinnointi
kiinteistö
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Taloyhtiön vuosikello elokuu
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
Elokuu on monen mielessä kesän viimeinen kuukausi. Elokuu on myös merkinnyt satokautta, jolloin on puitu tuleentunut vilja sekä poimittu kesän satoa hedelmien ja marjojen muodossa. Elokuun koittaessa suuri osa palaa jo totuttuun vanhaan rytmiin ja arkiseen aherrukseen – aikuiset töihin ja lapset kouluun. Myös taloyhtiössä tämä tarkoittaa paluuta arkeen.
nainen ja vesihana smartvatten
Kevennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuudella
Taloyhtiöiden kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vesitehokkailla valinnoilla vedenkulutusta on mahdollista pudottaa nopeasti ja asumismukavuudesta tinkimättä jopa 30 %.
Pariskunta tutkii tablettia
Mikä on taloyhtiösi suurin kiinteistökulu?
Tiedätkö, mikä on taloyhtiösi suurin kiinteistökulu? Vastaus on todennäköisesti vesi. Kun taloyhtiössä hyödynnetään kaikki vedenkulutusta vähentävät keinot ja ohjataan aktiivisesti muuttamaan kulutustottumuksia, varmistetaan, ettei viemäriin valu silkkaa rahaa.
Lähikuva oven avaamisesta avaimella
Kuka saa käyttää taloyhtiön yleisavainta ja missä tilanteessa?
Taloyhtiön yleisavaimen käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä - sitä voi käyttää ainoastaan pätevästä syystä. Yleisavainta ei voida luovuttaa kenelle tahansa. Avainten sallittua määrää ei ole määritelty, joten yleisavaimia voi olla yksi tai useampia. Suositeltavaa on, että taloyhtiöiden asuntojen ovet, yleiset tilat ja tekniset tilat olisi sarjoitettu eri avainsarjoihin.
ihmiset istuvat lattialla rivissä ja katsovat ylöspäin ja ihmettelevät
Uusi pelastuslaki ja palovaroittimet
Uuden lakimuutoksen myötä rakennuksen omistajille tuli velvoite asentaa tarvittavat palovaroittimet huoneistoihin. Vaikka palovaroittimien merkitys tiedostetaan, tilastot osoittavat, että toimimattomia tai puuttuvia palovaroittimia esiintyy edelleen asunnoissa. Tilannetta olisi pitänyt jotenkin valvoa taloyhtiöissä, mutta vastuunjakoa on pidetty epäselvänä.
Rukkilantie kerrostalo
Taloyhtiön lukitusjärjestelmän päivitys kustannustehokkaasti
Helsingin Malminkartanossa sijaitsevassa taloyhtiössä vanha, mekaanisen lukituksen patentti oli päättymässä. Vuosien saatossa avaimia oli kadonnut ja jäänyt palautumatta, ja etenkin vuokralla olevien asuntojen asukasvaihtuvuuden vuoksi tarve uudelleen sarjoittamiseen ilmeni säännöllisin väliajoin. Lukitusjärjestelmän modernisointiin sopiva ratkaisu löytyi kotimaisen Abloyn ABLOY PULSE -järjestelmästä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton