• Etusivu
  • Remontti

Suunnittelijoiden huipputiimi yhdisti huolella korjatun historiallisen kohteen ja modernit luhtitalot arvokkaaksi kokonaisuudeksi

Rakentajan toimitus
Julkaistu 26.11.2021Päivitetty 21.06.2023
202210_73809.jpg

Oikealla on toinen kahdesta uudesta luhtikerrostalosta, jotka Doventus Oy suunnitteli samaanhistorialliseen pihapiiriin vanhan Assistenttien talon kanssa.

Lue, mitä suunnitteluryhmältä vaadittiin, kun kaavassa suojeltu historiallisesti arvokas talo haluttiin saneerata perusteellisesti ja muuttaa seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Komean vanhan tiilirakennuksen viereen haluttiin lisäksi rakentaa kaksi luhtikerrostaloa 12 asuinhuoneistolla. Tämä kaikki edellytti kaavamuutosta ja arkkitehdin taidonnäytteenä uudisrakentamisen sovittamista mitä kauneimpaan kulttuuriympäristöön.

Arkkitehti Tero Seppänen Doventus Oy:stä sai tehtäväkseen vuonna 1934 rakennetun ja 1980-luvulla toimistokäyttöön muutetun asuinrakennuksen korjaus- ja muutossuunnittelun takaisin asuinrakennukseksi. Niin kutsutun Assistenttien talon muutossuunnittelu oli vaativa hanke, sillä rakennus on historiallisesti arvokas ja suojeltu asemakaavassa. Lisäksi ympäröivä alue on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Saneerattava Assistenttien talo kuvattuna ennen muutos- ja korjaustöitä. Vanha rakennus inventoitiin tarkkaan ennen lupavaiheita.
http://www.doventus.fi/

Saneerattava Assistenttien talo kuvattuna ennen muutos- ja korjaustöitä. Vanha rakennus inventoitiin tarkkaan ennen lupavaiheita.

Asemakaavamuutoksen hakeminen

Hanke käynnistyi asemakaavamuutoksen hakemisella, sillä vanhassa asemakaavassa tontti oli merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Se oli tarpeen saada muutettua asuinrakennusten korttelialueeksi, sillä vanha rakennus haluttiin kunnostaa ja palauttaa takaisin alkuperäiseen käyttöönsä asuinrakennukseksi. Tämän lisäksi tontille kaavailtiin kahden uuden luhtikerrostalon rakentamista, mikä vaati myös tontin rakennusoikeuden kasvattamista.

Tero Seppänen laati pääsuunnittelijana hankkeen luonnossuunnitelmat, joiden pohjalta kaavamuutosta lähdettiin viemään eteenpäin. Hän myös vastasi muutosprosessiin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä.

Lue myös: Pääsuunnittelija laadun kulmakivenä

Kaavamuutoksen sr-suojelumäärityksessä rakennus todettiin historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäväksi rakennukseksi entisen Maatalouden tutkimuskeskuksen aluekokonaisuuden kannalta. Rakennusta tai sen osaa ei saanut purkaa eikä siinä saanut tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakennustöitä, jotka vaarantaisivat näiden arvojen säilymisen.

Suojellun talon rakennuslupaa vaativista muutoksista on aina pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

Alkuperäisiä materiaaleja ja rakennusosia tuli vaalia ja rakennuksen ulkomuoto sekä julkisivujen yksityiskohdat, värit ja materiaalit piti korjatessa säilyttää. Sisätiloissa erityisen arvokkaina nähtiin eteis- ja porrashuoneet, joiden alkuperäiset rakennusosat, pintarakenteet ja yksityiskohdat tuli säilyttää tai ennallistaa. Lisäksi suojellun talon rakennuslupaa vaativista muutoksista on aina pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.

Maataloushallituksen yliarkkitehti Jalmari Peltosen alkuperäinen 1930-luvun pohjapiirustus.
http://www.doventus.fi/

Maataloushallituksen yliarkkitehti Jalmari Peltosen alkuperäinen 1930-luvun pohjapiirustus.

Rakennushistoriaselvitys

Rakennuksen historiallisen arvon takia Doventus Oy laati hankkeen aluksi rakennushistoriaselvityksen, johon koottiin tietoa rakennuksen historiasta ja nykytilasta etenkin suunnitteilla olleeseen kaavamuutokseen liittyen. Lisäksi selvitys toimi tukena rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen ja korjaustöiden jatkosuunnittelussa.

Rakennushistoriaselvitystä varten Tero Seppänen tutustui laajasti monenlaisiin arkistolähteisiin, kuten vanhoihin karttoihin, piirustuksiin ja muihin rakentamiseen sekä tehtyihin muutoksiin liittyviin asiakirjoihin. Vanhoja valokuvia etsittiin muun muassa Vantaan kaupunginmuseon arkistoista. Kohteeseen ja sen nykytilaan tutustuttiin suorittamalla tutkimuskäyntejä paikan päällä sekä tekemällä rakennuksesta ja sen ympäristöstä laaja valokuvadokumentointi.

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa monipuolisesti rakentamisen suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja. Ota yhteyttä!

Esimerkki Vantaan kaupunginmuseolta löytyneistä kuvista. Assistenttien talo näkyy taustalla.
http://www.doventus.fi/

Esimerkki Vantaan kaupunginmuseolta löytyneistä kuvista. Assistenttien talo näkyy taustalla.

Arkkitehti Jalmari Peltosen detaljipiirustus ikkunaa ympäröivistä koristemuurauksista sekä valokuva samasta kohdasta ennen korjaustöitä. Vanhat ikkunat kunnostettiin puusepänverstaalla.
http://www.doventus.fi/

Arkkitehti Jalmari Peltosen detaljipiirustus ikkunaa ympäröivistä koristemuurauksista sekä valokuva samasta kohdasta ennen korjaustöitä. Vanhat ikkunat kunnostettiin puusepänverstaalla.

Rakennusluvan hakeminen

Tero Seppänen laati asemakaavamuutoksen mahdollistaman suunnitelman, jossa vanha Assistenttien talo saneerattiin ja muutettiin seitsemän asunnon asuinrakennukseksi. Rakennuksen 440 neliön kerrosala säilyi suunnitelmassa ennallaan.

Lisäksi suunnitelmaan kuului kaksi uutta luhtikerrostaloa, joissa on yhteensä 12 asuntoa ja 708 neliötä kerrosalaa. Seppänen vastasi pääsuunnittelijana myös lupaprosessin läpiviemisestä ja kaikesta siihen liittyneestä viranomaisyhteydenpidosta.

Doventus Oy laati historialliselle rakennuspaikalle myös piha- ja istutussuunnitelman rakennuslupaliitteeksi. Tontille suunniteltiin kaksi luhtikerrostaloa vanhan tiilitalon rinnalle.
http://www.doventus.fi/

Doventus Oy laati historialliselle rakennuspaikalle myös piha- ja istutussuunnitelman rakennuslupaliitteeksi. Tontille suunniteltiin kaksi luhtikerrostaloa vanhan tiilitalon rinnalle.

Vanhan rakennuksen suojeluarvoja kunnioitettiin läpi koko suunnitteluprosessin, eikä kaupunginmuseolla ollut lausunnossaan huomautettavaa taloon kohdistuvista muutostöistä. Uusien luhtikerrostalojen suunnittelussa puolestaan oli erityisen tärkeää sovittaa uudet rakennukset arkkitehtonisesti arvokkaaseen ympäristöön ja vanhan suojellun rakennuksen välittömään läheisyyteen. Rakennuslupa saatiin nopealla aikataululla.

Doventus Oy:n lupahakemusvaiheen värillinen julkisivupiirustus. 1930-luvun komean tiilirakennuksen hienostunut detaljiikka säilytettiin.
http://www.doventus.fi/

Doventus Oy:n lupahakemusvaiheen värillinen julkisivupiirustus. 1930-luvun komean tiilirakennuksen hienostunut detaljiikka säilytettiin.

Peruskorjattu rakennus kuvattuna vaativien muutos- ja korjaustöiden valmistuttua. Uusittu konesaumattu peltikatto on vielä maalaamatta. Saumaton yhteistyö arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pihasuunnittelijan välillä varmisti laadukkaan lopputuloksen.
http://www.doventus.fi/

Peruskorjattu rakennus kuvattuna vaativien muutos- ja korjaustöiden valmistuttua. Uusittu konesaumattu peltikatto on vielä maalaamatta. Saumaton yhteistyö arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pihasuunnittelijan välillä varmisti laadukkaan lopputuloksen.

Rakennesuunnittelija toimii arkkitehdin oikeana kätenä

Historiallisesti arvokas ja kaavassa suojeltu rakennus oli vaativa suunnittelukohde, joten rakennesuunnittelija otettiin jo hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa mukaan projektiin. Doventus Oy:n tekninen johtaja Jari Leppänen oli tiiviisti mukana jo lupapiirustusten laadintavaiheessa varmistaen arkkitehdin suunnitteluratkaisujen rakenteellisen toimivuuden. Kellariin rakennettiin muun muassa asunto-osakeyhtiön yhteinen saunaosasto seitsemälle asunnolle. Myös uusia kantavia rakenteita suunniteltiin kellaritasosta ullakolle saakka, mikä lisäsi suunnittelun vaativuustasoa.

Kellariin rakennettiin muun muassa asunto-osakeyhtiön yhteinen saunaosasto seitsemälle asunnolle.

Kokeneen rakennesuunnittelijan merkitys pääsuunnittelijan rinnalla korostui entisestään toteutussuunnitteluvaiheessa, jossa Doventus Oy laati rakennepiirustukset sekä arkkitehdin detaljipiirustukset. Työmaavaiheessa rakennesuunnittelijan ohjaus oli rakennuttajalle sekä pääurakoitsijalle ensiarvoisen tärkeää laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja urakan lisätöiden minimoimiseksi.

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa monipuolisesti rakentamisen suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja. Ota yhteyttä!

Uudet luhtikerrostalot luovat monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta kaupunkirakennetta yhdessä pieteetillä korjatun upean tiilirakennuksen kanssa. Rakennusten värimaailmat ja mittakaavat sointuvat toisiinsa.
http://www.doventus.fi/

Uudet luhtikerrostalot luovat monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta kaupunkirakennetta yhdessä pieteetillä korjatun upean tiilirakennuksen kanssa. Rakennusten värimaailmat ja mittakaavat sointuvat toisiinsa.

Korjaus- ja täydennysrakennuskohteen uusi elämä

Historiallisessa ympäristössä sijaitsevan tiilirakennuksen elinkaari jatkuu nyt perusteellisen korjaus- ja muutostyön jälkeen. Vanha rakennus ja olemassa olevan ympäristön ehdoilla toteutetut uudet luhtikerrostalot luovat yhdessä monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta kaupunkirakennetta.

– Myös asumisviihtyvyys toteutuu kohteessa erinomaisesti. Saamamme palautteen perusteella asukkaat ovat viihtyneet hyvin sekä saneeratussa arvorakennuksessa että uusissa yksilöllisesti
suunnitelluissa luhtikerrostaloissa, toteaa pääsuunnittelija-arkkitehti Tero Seppänen.

Haluatko lisätietoa tai keskustella omasta hankkeestasi? Jätä Doventus Oy:lle yhteydenottopyyntö!

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Info

Info

"Hyvä arkkitehtuuri syntyy kauneuden, toiminnallisuuden ja lujuuden leikkauspisteessä"

Doventus Oy on monialainen arkkitehti- ja insinööritoimisto, joka on luotettavasti jo vuodesta 2003 asti tarjonnut suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja vaativille asiakkaille.

Doventus vie alaa rohkeasti eteenpäin asiakkaita kuunnellen, uutta kehittäen ja laatua tuottaen. Kaiken toiminnan ydin on tyytyväinen asiakas.

− Onnistumme, kun asiakkaamme onnistuu, toimitusjohtaja Tero Seppänen kiteyttää.

Remontti
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

201212_33225.jpg
Sadevesijärjestelmien hallitsemattomat vuodot kuriin
Uponor IQ on monikäyttöinen ja tiivis sadevesijärjestelmä, joka ehkäisee sadeveden hallitsemattomat vuodot. Vesihuolto-, tie- ja katuverkon rakentamiseen sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin kehitetylle Uponor IQ:lle on ensimmäisenä sadevesijärjestelmänä Suomessa myönnetty Nordic Poly Mark -laatumerkki.
20222_76927.jpg
Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti
Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelmat tarjoavat luotettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.
Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja
Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen
Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.
työvaate ja työkenkä testaaja linda seisoo kerrostalotyömaan katolla
Miten työvaatteet pärjäsivät kerrostalotyömaalla Espoossa?
Toimin työnjohtajana kerrostalohankkeessa Espoon Tapiolassa. Vastuualueeni työnjohtajana ovat kahden tornitalon vesikatot, niiden julkisivut sekä pihatyöt kattopuutarhan sekä pihakansien osalta. Työskentelen päivittäin ulkona hyvin haastavissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Rakenteilla olevien talojen sisätiloissa, kattojen ja työmaatoimiston väliä tulee käveltyä niin paljon, että askelia tulee helposti päivittäin yli 10 000.Tontti, johon nämä kaksi 12-kerroksista tornia ja välisiipi rakentuu, sijaitsee myös meren rannalla, joten voimakas tuuli ja sade tuottavat lisähaasteita sääolosuhteisiin. Näistä syistä vaatetukselta ja jalkineilta vaaditaan työssäni monia eri ominaisuuksia.
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.
20211_68300.jpg
Teollinen puurakentaminen vastaa laatu-, tuottavuus- ja ilmastohaasteisiin
Rakentamisen tuottavuutta heikentää mm. käytetyn työajan tehokkuus erityisesti rakentamisen toimialalla. Rakentamisen tuottavuuden koko arvoketjussa teollinen tuotanto nostaa rakentamisen tuottavuutta. Teollinen tuotanto parantaa tyypillisesti myös rakentamisen laatua. Edellisten lisäksi uudeksi haasteeksi on noussut ilmastohaaste. Erityisesti uudisrakentamisessa teollinen tuotanto tarjoaa ratkaisuja kaikkiin em. haasteisiin.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton