• Etusivu
 • Osakas

Asunto-osakeyhtiölaki osa 1: Yhdenvertaisuus ja osake

Rakentajan toimitus
Julkaistu 04.05.2010Päivitetty 19.06.2023
20105_21608.jpg

Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on myös korostettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta.

Asunto-osakeyhtiölaissa on korostettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta sekä sen huomioonottamisesta päätöksenteossa. Laissa on nimenomainen kielto lisäksi siitä, etteivät yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisten osakkeenomistajien kustannuksella.

Asunto-osakeyhtiölaissa määritelty osake

Asunto-osakeyhtiössä osakkeita on oltava vähintään kolme (3). Jos osakkeelle on määrätty yhtiöjärjestyksessä nimellisarvo, tulee kunkin osakkeen nimellisarvon olla sama.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämistä määräyksistä muuta johdu. Osakkeista on annettava osakekirja, joka lain nojalla on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa. Osakekirja käsittää yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneiston hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryhmäsidonnainen.

Osakekirjan kuolettaminen

Jos osakekirja katoaa, se on kuoletettava. Kuolettamisesta päättää toimivaltainen käräjäoikeus sille tehtävästä hakemuksesta. Sen jälkeen, kun lainvoimainen osakekirjan kuolettamispäätös on tehty, korvaa päätös kadonneen osakekirjan. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että taloyhtiön hallitus antaa kadonneista osakkeista uuden osakekirjan, mutta vasta em. päätöksen jälkeen. Kuoletus- ja uuden osakekirjan hankkimiskustannuksista vastaa käytännössä se osakkeenomistaja, jonka hallusta osakekirja on kadonnut.

Osakekirjaan on asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n nojalla tehtävä merkintä siitä, että osakekirja on annettu kuoletetun osakekirjan sijaan.

Osakeluettelo ja osakeluettelomerkintä

Yhtiön hallituksen velvollisuutena on asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n nojalla huolehtia siitä, että taloyhtiössä on asianmukaisesti laadittu ja ylläpidetty osakeluettelo. Osakeluetteloon merkitään kaikki yhtiön osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä, huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden, osakekirjojen antamispäivä, osakekirjan omistajan nimi ja postiosoite sekä luonnollisen henkilön ollessa omistajana syntymäaika ja oikeushenkilön rekisterinumero.

Hallituksen velvollisuutena on täydentää osakeluetteloa tapahtuneiden osakkeiden luovutusten perusteella. Osakkeensaajan tulee ilmoittaa saannostaan hallitukselle ja itsensä merkitsemisestä osakeluetteloon, mikä hallituksen tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun merkinnän tekemisestä on esitetty luotettava selvitys. Käytännössä tämä tarkoittaa kauppakirjan esittämistä ja selvitystä siitä, että omistusoikeus osakkeisiin on myös siirtynyt.

Osakeluettelo on julkinen asiakirja, joten jokaisella osakasasemasta riippumatta on oikeus tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennös. Jäljennöksen toimittamisesta voidaan periä yhtiölle hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Osakeluettelomerkinnän tekeminen edellyttää, että osakkeensaaja esittää selvityksen varainsiirtoveron maksamisesta. Hallituksen on siten valvottava, että osakkeensaaja on täyttänyt em. velvollisuutensa.

Osakeluettelomerkinnän tekeminen on omistajan kannalta merkityksellistä omistusoikeuden kirjaamisen lisäksi myös siinä suhteessa, että hän saa käyttää uuden lain 6 luvun 7 §:n nojalla osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä vasta sen jälkeen, kun hänet on merkitty osakeluetteloon. Sama oikeus syntyy myös silloin, kun saaja esittää saannostaan luotettavan selvityksen esim. yhtiökokouksessa tilanteessa, jolloin osakeluettelomerkintää ei ole vielä ehditty tehdä.

Huomio

Huomio

Lue huoneistotietojärjestelmästä

Osakkeenomistaja

Yhtiöön nähden yhtiön osakkeenomistajana on osakeluetteloon merkitty omistaja. Ennen osakeluettelomerkintää osakkeenomistaja ei voi yleensä käyttää hänelle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia. Poikkeuksena tästä on, että osakeluettelomerkinnän sijaan esim. yhtiökokouksessa voi osakkeenomistaja käyttääkseen äänioikeutta esittää luotettavan selvityksen saannostaan.

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä ovat kahdentyyppisiä. Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä kokonaisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet). Toiset oikeudet puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomistajan omaa varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset oikeudet).

Hallinnoimisoikeuksina on pidetty mm. seuraavia oikeuksia:

 • oikeus osakekirjan saamiseen
 • oikeus osakeluettelomerkintöjen ja muiden vastaavien tekemiseen
 • oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakasoikeuksia
 • oikeus vaatia haluamansa asian käsittelyä yhtiökokouksessa
 • oikeus saada määrätyissä tilanteissa henkilökohtainen kutsu yhtiökokoukseen
 • oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä ja vaatia sen muuttamista
 • oikeus vaatia kanteella yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista
 • oikeus vaatia asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:n tarkoittamissa tapauksissa erityistä tarkastusta

Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä, vaan asunto-osakeyhtiölaissa on lukuisia muita hallinnoimisoikeuksina pidettäviä oikeuksia.

Osakkeenomistajan varallisuuspitoisia oikeuksia ovat muun muassa:

 • oikeus hallita yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä tarkoitettua huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai kiinteistöstä
 • oikeus esittää, mikäli yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, sen mukainen lunastusvaatimus ja lunastaa osakkeet, sekä
 • oikeus vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen

Myöskään tämä luettelo ei ole tyhjentävä ja em. oikeuksien sisältö saattaa olla eri yhtiöissä hieman erilainen johtuen taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksistä.

Osakkeenomistajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osakasoikeuksiensa käyttämiseen. Tästä johtuu, että osakkeenomistajan passiivisuus ei yksinään aiheuta itse osakkeenomistajan osakasaseman menettämistä.

Määrätyissä tilanteissa osakkeenomistajan on kuitenkin säilyttääkseen oikeutensa toimittava määräajassa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita yleensä siirtyneen osakkeen lunastusvaatimuksen esittäminen, päätöksentekoon liittyvän moitekanteen nostaminen sekä korvausvaatimuksen esittäminen.

Mikäli määräaikaa ei noudateta, ei osakkeenomistajalla ole oikeutta esittää vaatimusta määräajan päätyttyä.

Osakkeiden lunastaminen

Yhtiöjärjestyksen määräykset saattavat olla huomattavan erilaisia. Esim. saantoa, jolla osake on siirtynyt uudelle omistajalle, voi olla rajoitettu. Lunastuslauseke ei siten välttämättä koske perintö- tai testamenttisaantoja. Lunastuslausekkeen sisältö tulee tutkia huolellisesti yhtiöjärjestyksestä.

Asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on annettu erillinen laki. Sen 6 §:n 3. momentin mukaan lunastuslausekkeeseen sovelletaan ennen uuden lain voimaantuloa edeltävää lakia.

Menettely lunastustilanteissa edellyttää tiukasti lunastuslausekkeen ja lainsäädännön noudattamista. Niiden vastainen menettely johtaa yleensä lunastusoikeuden menettämiseen. Tästä johtuen lunastusriitoja onkin käsitelty tuomioistuimissa useasti.

Isännöitsijäntodistuksessa on oltava maininta yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeesta ja siitä, kenellä sen mukaan on lunastusoikeus, sekä muusta osakkeita koskevasta luovutusrajoituksesta.

Jos samalla luovutuksella on siirtynyt useisiin osakeryhmiin kuuluvia osakkeita, on ne kaikki lunastettava, ellei taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty.

Jos taloyhtiössä on lunastuslauseke, tulisi ostajan pidättyä osakkeita koskevan huoneiston korjaus- ja kunnostustöistä, kunnes lunastusasia on lopullisesti lain tai yhtiöjärjestyksen mukaisten määräaikojen puitteissa ratkennut lopullisesti. Muutoin ostajalle voi syntyä korvausvastuu osakkeiden lunastajalle.

Asiaa on käsitelty korkeimman oikeuden tuomiossa vuodelta 2008:

KKO:2008:64

Asunto-osakkeiden ostajien oli korvattava osakkeiden lunastajalle huoneiston arvonalennus, joka oli aiheutunut heidän lunastusaikana aloittamistaan kunnostustöistä.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla lauseke siitä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake. Asiasta on säädetty lain 2 luvun 5 §:ssä.

Yhdenvertaisuudesta ja muista asunto-osakeyhtiölain velvoitteista kertoi porilainen asianajaja Markku Asmala Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:stä (2014).

Huomio

Huomio

Asunto-osakeyhtiölaki

Tutustu asunto-osakeyhtiölain pääkohtiin myös muissa artikkeleissa:

Asunto-osakeyhtiölain seitsemän olennaisinta teemaa:

 • Osa 1 Yhdenvertaisuus ja osake
 • Osa 2 Yhtiökokoukset
 • Osa 3 Hallitus
 • Osa 4 Vahingonkorvausvastuu
 • Osa 5 Taloyhtiö kunnossapito- ja muutostyöt
 • Osa 6 Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöt
Info

Info

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Rakentaja.fi
Osakas
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20226_78565.jpg
Tiesitkö, että putkiremontti vaikuttaa vakuutuksen hintaan?
Omakotitalossa ja taloyhtiössä asuvan vakuutuksissa on oleellinen ero. Omassa omakotitalokiinteistössään asuva vakuuttaa sekä rakennukset että irtaimiston. Osakeyhtiössä asuttaessa taloyhtiö sitä vastoin vakuuttaa kiinteistön ja asukas kotivakuutuksen myötä irtaimiston kiinteistön sisällä.
20225_78312.jpg
Voiko yksi talo­yhtiö jättäytyä yhteisen jäte­pisteen kustannusten ulko­puolelle?
Asunto-osakeyhtiössä on viisi asuntoa ja alueella on neljä muuta asunto-osakeyhtiötä omalla tontilla. Kaikilla asunto-osakeyhtiöillä on oma hallitus.Alueella on aikoinaan rakennettu Molokit yhdelle asunto-osakeyhtiön tontille, koska heidän tontillaan oli eniten tilaa. Silloin heidän asunto-osakeyhtiönsä ei osallistunut jätepisteen rakentamiskustannuksiin, koska joutuivat yhteiseen hyvään antamaan tonttia jätepisteiden käyttöön.Nyt uuden muovinkeräyslain myötä täytyy jälleen tehdä muutostöitä, jotta saadaan samalle paikalle myös muovinkeräys.Täytyykö tässä tapauksessa kaikkien osallistua muutostöiden kustannuksiin vai voiko tämä yksi asunto-osakeyhtiö jäävätä itsensä pois vedoten edelleen tontin luovutuksesta pisteen käyttöön?
20221_76672.jpg
Kenen vastuulla on pihan talvi­kunnossapito?
Kun taloyhtiön pihalla on liukasta, kenen vastuulla on huolehtia, että kukaan ei loukkaa siinä itseään? Kiinteistön ja katualueen talvikunnossapito ei ole vain vitsin ja leikinasia, vaan hyvässä kunnossa oleva piha-alue on kaikkien etu.
Kerrostalo iltavalaistuksessa
Pitääkö kaikkien osallistua remonttikuluihin?
Rivitaloyhtiössämme täytyisi tehdä isompi remontti, koska on löytynyt kosteusvaurio alajuoksussa. Alakerran asuntoihin (ulkopuolelle) pitäisi tehdä korjaukset. Voivatko lain mukaan yläkerran asuntojen omistajat hylätä korjaukset? Siis niin, etteivät osallistuisi kustannuksiin? Kaikki muut remontit menevät osakemäärän mukaan.
20219_64005.jpg
Kaikki eivät osallistu yhteisiin talkoisiin, mikä avuksi?
Olemme pieni taloyhtiö, jolla ei ole isännöitsijää tai huoltoyhtiötä vaan esim. pihan kunnossapito ja tehtävissä olevat remontit ja kunnostukset tehdään osakkaiden kesken talkootyönä. Ongelmia ja eripuraa aiheuttavat osakkaat, jotka näihin etukäteen sovittuihin ja infottuihin talkoisiin eivät osallistu. Sen sijaan näiden yhteisten tilojen huolto ja kunnossapito tuntuu jäävän jatkuvasti vain tiettyjen osakkaiden huolehdittavaksi eivätkä työt jakaannu mitenkään tasan. Talkoisiinhan ei lain puolesta voida velvoittaa, mutta mitä muita keinoja olisi, että tilanne saataisiin ratkaistua tasapuolisemmaksi? Voidaanko esim. periä ylimääräinen vastike tai myöntää maksuvapaus osallistujille, jakaa työt jotenkin niin että myös ei-niin-aktiiviset osakkaat hoitaisivat osuutensa vai mitä voisi tehdä?
20221_74364.jpg
Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana?
Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana? Minkälainen vastuu puheenjohtajalla on tekemistään ehdotuksista ja näille saamistaan päätöksistä asioissa, joita ei ole kokouskutsussa mainittu?Esim. jos kokouskutsussa mainitaan, että hyväksytään kylpyhuoneremontin kulut, niin voiko puheenjohtajan esityksestä päättää, että asia on loppuunkäsitelty? Kyseessä olivat siihenastiset kulut, joihin ei kuulunut yhtiön minulle korvattavaksi kuuluvia kuluja.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton